Perunkirjoituksesta kannattaa ottaa yhteyttä hautausneuvojaamme jo hyvissä ajoin.

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.
Palveluumme kuuluvat perunkirjoitukset, jäämistöositukset ja perinnönjaot.

Hinnat, aikaperusteinen asianajopalkkio on alk. 159,00 euroa. Palkkion kokonaissummaa laskettaessa pyöristetään käytetty aika seuraavaan täyteen 15 minuuttiin.
Annamme pyynnöstä hinta-arvion toimeksiannon tai sen osan hoitamisesta. Hinta-arvio annetaan niiden tietojen perusteella, jotka ovat kulloinkin käytettävissä. Mikäli tehtävää hoidettaessa arvioitu palkkio ylittyy, ilmoitetaan siitä viipymättä asiakkaalle.
Lakiasioitamme ja perunkirjoituksiamme hoitaa OTM Erno Bomberg ja OTM Heidi Kaarto.
Lakiasiaintoimisto Fiducius Oy 

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Veroviranomainen voi saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta myöntää erityisestä syystä pidennyksen perunkirjoituksen toimittamisaikaan, mikäli perunkirjoitusta ei jostain syystä ehditä toimittamaan edellä mainitussa ajassa.

Varat ja velat merkitään pääsääntöisesti ns. käypään arvoonsa, joskin verosuunnittelulla on jossain määrin mahdollista vaikuttaa toimitettavaan verotukseen.

Erityisesti kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden arvoa olisi hyvä selvittää esimerkiksi kiinteistönvälittäjältä etukäteen ennen perunkirjoitusta omaisuuden arvostamisen perustaksi.

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus kuuluu ensisijaisesti kuolinpesän osakkaille. Osakkaiden on hyvä sopia keskenään perunkirjan laatijasta ja siitä kuka asiaa pääasiallisesti hoitaa. Perunkirjan laativat toimeksiannon perusteella kaksi ns. uskottua miestä.

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on hyvissä ajoin annettava tieto kaikille asianosaisille.

Perunkirja tehdään käytännössä useimmin kahtena samasanaisena kappaleena, joista toinen jää pesän hoitajalle. Toinen alkuperäiskappale on toimitettava veroviranomaiselle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta perintöverotuksen toimittamista varten.

Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisuperukirja.

Perunkirjaan liitetään yleisimmin:

  • Riittävä sukuselvitys vainajasta, mistä ilmenee mahdolliset puolisot ja perilliset sekä perillisten virkatodistukset tai heidän sukuselvityksensä, jos perillinen on kuollut ennen perittävää
  • Mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus jäljennöksinä
  • Mahdollinen peru-, ositus- tai perinnönjakokirja ensin kuolleen puolison jälkeen
  • Jäljennökset muista asiakirjoista, jotka ovat tarpeellisia pesän tilan selville saamiseksi

Osakkaiden tulee huolehtia vainajan ja pesän laskujen maksamisesta. Useimmat laskut voidaan suorittaa kuolinpesän tileiltä.

Mikäli perittävällä oli kuollessaan velkaa, käänny ehdottomasti asiantuntijan puoleen henkilökohtaisen velkavastuun välttämiseksi. Kuolinpesän osakkaiden tulee yhdessä päättää kaikista kuolinpesää koskevista asioista.

Perunkirjoitus pidetään keskimäärin n. 2 kuukauden kuluttua kuolinpäivästä, jolloin kaikki tarvittava selvitys on yleensä saatu hankittua. Ennen perunkirjoituksen toimittamista tulee pidättyä kaikista kuolinpesää koskevista realisoinneista ym. toimilta.

Olemme apunanne surun kohdatessa

Ota yhteyttä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia

Tuula Solmela
Hautausneuvoja, asiakaspalvelu

Puhelin 0500 406408
asiakaspalvelu@hautauspalvelukaarna.fi

Yksi puhelinsoitto riittää – me hoidamme loput.

Tai pyydä tarjous
Vastaamme yhden arkipäivän sisällä